WYDANIE ONLINE

Zasady funkcjonowania rolniczego handlu detalicznego (RHD) i sprzedaży bezpośredniej (SB) należy prawidłowo wdrożyć w gospodarstwie. Pozwoli to na wykorzystanie w pełni ich zalet, nie narażając się jednocześnie na ryzyko sankcji w przypadku kontroli. W praktyce zarządzający gospodarstwem rolnym musi się zmierzyć z wieloma przepisami i spełnić wiele kryteriów, które zależą od tego, z jakiej grupy przywilejów chce korzystać.

czytaj więcej »

Rolniczy handel detaliczny polega na produkcji żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym i zbywaniu takiej żywności konsumentowi finalnemu (czyli ostatecznemu konsumentowi środka spożywczego, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa spożywczego) albo do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego. Ale żeby sprzedaż można było zaliczyć do odbywającej się w ramach RHD (a zatem, aby korzystać z przywilejów z tym związanych) trzeba spełnić wiele spełnić warunków.

czytaj więcej »

Rolniczy handel detaliczny nie skupia się wyłącznie na produkcji w przydomowych budynkach gospodarczych lub w pomieszczeniach mieszkalnych. Często jest on na tyle istotnym elementem, że rolnik jest w stanie stworzyć nieprzemysłowy proces produkcji (osobny zakład produkcyjny), dla którego przygotuje odpowiednie budynki, organizuje transport i zapewnia zaplecze specjalistycznego sprzętu. W takim przypadku musi spełnić ogólne warunki higienicznego postępowania z żywnością w procesie przetwórstwa oraz warunki szczególne – dla danego rodzaju produkcji. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych, co do zasady, stanowi element rolniczego handlu detalicznego. Pojęcie charakteryzuje zbiór zasad i norm odnoszących się do handlu produktami zwierzęcymi lub pochodzenia zwierzęcego, bardziej restrykcyjnych co do zachowania higieny produkcji niż pozostała sprzedaż RHD. Natomiast sprzedaż zwierzęcych produktów rolnych niebędącą sprzedażą bezpośrednią (czyli sprzedaż podstawowa) organizuje się na innych zasadach dotyczących bezpieczeństwa i higieny.

czytaj więcej »

Środki spożywcze wyprodukowane lub przetworzone w warunkach domowych muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Korzystanie z nazewnictwa produktów rolnych jest bardzo szczegółowo uregulowane i dlatego rolnicy powinni zwracać uwagę, czy dokonują sprzedaży zgodnie z normami prawa.

czytaj więcej »

Trzy rodzaje transakcji produktami rolnymi będą rozliczane i opodatkowane w inny sposób. Sprzedaż produktów nieprzetworzonych odbywa się z pominięciem obowiązków podatkowych. Inaczej już jest w sytuacji gdy sprzedaż prowadzą podmioty prowadzące działy specjalne produkcji rolnej. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Prowadzenie RHD zmusza rolnika do zgromadzenia wielu dokumentów. Są one niezbędne dla wszelkich kontroli a ich brak – zagrożony karami. Co wchodzi w skład takiej dokumentacji?

czytaj więcej »

wiper-pixel